AHS Old Boys Association secretariat

• P.O. Box 07 – 00902
• Kikuyu, Kenya
• Email: secretariat@ahsobc.org
• Phone: +254 706 676786